1. design-patterns/

golang 享元模式讲解和代码示例

·434 字·3 分钟· loading
设计模式 设计模式 golang
demo007x
作者
demo007x
设计模式 - This article is part of a series.
Part : This Article

Go 享元模式讲解和代码示例
#

享元是一种结构型设计模式, 它允许你在消耗少量内存的情况下支持大量对象。

模式通过共享多个对象的部分状态来实现上述功能。 换句话来说, 享元会将不同对象的相同数据进行缓存以节省内存。

概念示例
#

在游戏 《反恐精英》 中, 恐怖分子和反恐精英身着不同类型的衣物。 为了简便起见, 我们就假设双方都各有一种服装类型。 服装对象嵌入在玩家对象之中, 如下所示。

下面是玩家的结构体。 我们可以看到, 服装对象是嵌入在玩家结构体之中的:

type player struct {
 dress   dress
 playerType string // 可为 T 或 CT
 lat    int
 long    int
}

假设目前有 5 名恐怖分子和 5 名反恐精英, 一共是 10 名玩家。 那么关于服装, 我们就有两个选项了。

 1. 10 个玩家对象各自创建不同的服装对象, 并将其嵌入。 总共会创建 10 个服装对象。
 2. 我们创建两个服装对象:
 • 单一恐怖分子服装对象: 其将在 5 名恐怖分子之间共享。
 • 单一反恐精英服装对象: 其将在 5 名反恐精英之间共享。

你可以看到, 方法 1 中我们总共创建了 10 个服装对象; 方法 2 中则只有 2 个服装对象。 第二种方法, 就是我们所遵循的享元设计模式。 我们所创建的 2 个服装对象被称为是享元对象。

享元模式会从对象中提取出公共部分并创建享元对象。 这些享元对象 (服装) 随后可在多个对象 (玩家) 中分享。 这极大地减少了服装对象的数量, 更棒的是即便你创建了更多玩家, 也只需这么两个服装对象就足够了。

在享元模式中, 我们会将享元对象存储在 map 容器中。 每当创建共享享元对象的其他对象时, 都会从 map 容器中获取享元对象。

下面让我们来看看此类安排的内部状态和外部状态:

 • 内部状态: 内部状态的服装可在多个恐怖分子和反恐精英对象间共享。
 • 外部状态: 玩家位置和玩家所使用的武器就是外部状态, 因为其在每个对象中都是不同的。

dressFactory.go: 享元工厂
#

package main

import "fmt"

const (
	//TerroristDressType terrorist dress type
	TerroristDressType = "tDress"
	//CounterTerrroristDressType terrorist dress type
	CounterTerrroristDressType = "ctDress"
)

var (
	dressFactorySingleInstance = &DressFactory{
		dressMap: make(map[string]Dress),
	}
)

type DressFactory struct {
	dressMap map[string]Dress
}

func (d *DressFactory) getDressFactoryByType(dressType string) (Dress, error) {
	if d.dressMap[dressType] != nil {
		return d.dressMap[dressType], nil
	}
	if dressType == TerroristDressType {
		d.dressMap[dressType] = newTerrorisDress()
		return d.dressMap[dressType], nil
	}
	if dressType == CounterTerrroristDressType {
		d.dressMap[dressType] = newCounterTerrroristDress()
		return d.dressMap[dressType], nil
	}
	return nil, fmt.Errorf("Wrong dress type passed")
}

func getDressFactorySingleInstance() *DressFactory {
	return dressFactorySingleInstance
}

dress.go: 享元接口
#

package main

// 享元接口
type Dress interface {
	getColor() string
}

terroristDress.go: 具体享元对象
#

package main

type TerroristDress struct {
	color string
}

func (t *TerroristDress) getColor() string {
	return t.color
}

func newTerrorisDress() *TerroristDress {
	return &TerroristDress{color: "red"}
}

counterTerroristDress.go: 具体享元对象
#

package main

// 享元接口
type CounterTerrroristDress struct {
	color string
}

func (c *CounterTerrroristDress) getColor() string {
	return c.color
}

func newCounterTerrroristDress() *CounterTerrroristDress {
	return &CounterTerrroristDress{color: "green"}
}

player.go: 背景
#

package main

type Player struct {
	dress   Dress
	playerType string
	lat    int
	long    int
}

func newPlayer(playerType, dressType string) *Player {
	dress, _ := getDressFactorySingleInstance().getDressFactoryByType(dressType)
	return &Player{
		dress:   dress,
		playerType: playerType,
	}
}

func (p *Player) newLocation(lat, long int) {
	p.lat = lat
	p.long = long
}

game.go: 客户端代码
#

package main

type game struct {
	terrorists    []*Player
	counterTerrorists []*Player
}

func newGame() *game {
	return &game{
		terrorists:    make([]*Player, 1),
		counterTerrorists: make([]*Player, 01),
	}
}

func (c *game) addTerrorist(dressType string) {
	player := newPlayer("T", dressType)
	c.terrorists = append(c.terrorists, player)
	return
}

func (c *game) addCounterTerrorist(dressType string) {
	player := newPlayer("CT", dressType)
	c.counterTerrorists = append(c.counterTerrorists, player)
	return
}

main.go: 客户端代码
#

package main

import "fmt"

func main() {
	game := newGame()

	//Add Terrorist
	game.addTerrorist(TerroristDressType)
	game.addTerrorist(TerroristDressType)
	game.addTerrorist(TerroristDressType)
	game.addTerrorist(TerroristDressType)

	//Add CounterTerrorist
	game.addCounterTerrorist(CounterTerrroristDressType)
	game.addCounterTerrorist(CounterTerrroristDressType)
	game.addCounterTerrorist(CounterTerrroristDressType)

	dressFactoryInstance := getDressFactorySingleInstance()

	for dressType, dress := range dressFactoryInstance.dressMap {
		fmt.Printf("DressColorType: %s\nDressColor: %s\n", dressType, dress.getColor())
	}
}

output.txt: 执行结果
#

DressColorType: tDress
DressColor: red
DressColorType: ctDress
DressColor: green
设计模式 - This article is part of a series.
Part : This Article

Related

golang 工厂方法模式讲解和代码示例
设计模式 设计模式 golang
工厂方法是一种创建型设计模式, 解决了在不指定具体类的情况下创建产品对象的问题。工厂方法定义了一个方法, 且必须使用该方法代替通过直接调用构造函数来创建对象 ( new操作符) 的方式。 子类可重写该方法来更改将被创建的对象所属类。
golang 外观模式讲解和代码示例
设计模式 设计模式 golang
装饰是一种结构设计模式, 允许你通过将对象放入特殊封装对象中来为原对象增加新的行为。由于目标对象和装饰器遵循同一接口, 因此你可用装饰来对对象进行无限次的封装。 结果对象将获得所有封装器叠加而来的行为。
golang 装饰模式讲解和代码示例
设计模式 设计模式 golang
装饰是一种结构设计模式, 允许你通过将对象放入特殊封装对象中来为原对象增加新的行为。由于目标对象和装饰器遵循同一接口, 因此你可用装饰来对对象进行无限次的封装。 结果对象将获得所有封装器叠加而来的行为。